MAGATARTÁSI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

I. Bevezetés

I.1. A Torony Klub fontosnak tartja, hogy figyelmet fordítson a kiskorúak védelmére. A
Az alábbiakban bemutatjuk a klub együttélési és a kiskorúak védelmére vonatkozó szabályokat.

I.2. A jelen Szabályzat az Alaptörvény XVI. cikkén, az Európai Unió Alapjogi Chartáján (2010), az
ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezményen (New York 1989. kihirdetve: 1991. évi LXIV. tv.),
valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelvén alapul.


II. A gyermekekkel és fiatalokkal való bánásmód célkitűzései és normái.

II. 1. A Torony Klub kinyilvánítja elkötelezettségét tagjainak és mindazoknak, akik részt vesznek a
tevékenységében, integrált nevelése mellett.

II. 2. A Torony Klub egyik fő célja, hogy megtanítsa az embereket együtt élni, a kölcsönös
tiszteletet, a megkülönböztetés minden formájának elkerülését és az egyenlőség előmozdítását a
különböző személyiségek fejlődésének elősegítése érdekében.

II. 3. E célok elérése érdekében a Torony Klub számít a szülőkre, mint gyermekeik első számú
nevelőire, megköszönve nekik a különböző tevékenységekben való részvételüket és
együttműködésüket.
Ebben az értelemben a klub vezetői szorgalmasan gondoskodnak a kiskorúak szüleivel való
kapcsolattartásról.

II. 4. A Torony Klub az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR
rendelet) rendelkezései szerint kezeli a személyes adatokat.

II. 5. A gyerekeket meg kell védeni az erőszakra uszító vagy a személyi szabadságot és az emberi
jogokat sértő cselekményekkel szemben.

II. 6. Kerülni kell az alkohol, a dohány és minden más, az egészségre káros anyag fogyasztását,
használatát.

II. 7. Fontosnak tartjuk a gyermekek egészséges táplálkozását. Elsősorban azért, mert
gyermekkorban megtanult étkezési szokások meghatározzák a felnőttkori szokásokat.

II. 8. A szabadban szervezett tevékenységeknek arra kell ösztönözniük a gyermekeket, hogy
kapcsolatot teremtsenek a természettel, és megtanulni tisztelni és értékelni azt. Ezekben az
esetekben a vezetők és a mentorok (mindig kettő vagy több) rendelkeznek a szükséges képesítéssel,
és nem alszanak sátrakban vagy szobákban a kiskorúakkal együtt. Ha egy káplán részt vesz a
tevékenységben, mindig egyedül alszik.

II. 9. Kerülni kell az olyan sporttevékenységeket, amelyek veszélyeztetik a kiskorúak integritását.

II. 10. A kiskorúak szállítása esetén a Torony Klub járműveit vezető személyeket külön ki kell
választani. Felnőtt soha nem utazhat egyedül kiskorúval, kivéve a szülők kifejezett beleegyezésével.

II. 11. Bár a kölcsönös tiszteletet bátorítjuk, kerüljük a fizikai kontaktust, a verekedést, a
szidalmazást és a bántalmazás minden formáját. A zaklatás esetén azonnali válaszlépéseket teszünk.

II. 12. A kiskorúakkal és családtagokkal való kapcsolattartás során a vezetőknek figyelembe kell
venniük a tisztelet alábbi gyakorlatait:

  1. felnőttnek soha nem szabad egyedül maradnia kiskorúval egy elszigetelt helyen;
  2. tartózkodni kell minden olyan viselkedéstől, akár tettekben, akár szóban, akár írásban, emailekben és üzenetekben, amely a fiatalokkal való bizalmaskodásként értelmezhető, és amely
   megnyilvánulásait túlmutat a jó barátság szokásos megnyilvánulásain;
  3. kerülni kell a mentorok és a kiskorúak nem megfelelő érzelemmegnyilvánulásait;
  4. amikor a lelkész részt vesz egy tevékenységen, azt nyitott helyen, gyóntatószékben vagy
   üvegajtóval ellátott helyiségben teszi, hogy a belső tér kívülről is látható legyen;
  5. a mentoroknak is látható helyen kell beszélniük a kiskorúakkal; ha nincs üvegezve, az ajtót
   nyitva kell hagyniuk.

II. 13. Az Egyesület vezetői kerülik a családokkal vagy kiskorúakkal szembeni kivételezést.

II. 14. A szülőknek a klub vezetőségénél kell hagyniuk az elérhetőségüket és a gyermekkel
kapcsolatos minden fontos orvosi információt a létesítményen kívüli többnapos tevékenységet
megelőzően.


III. Eljárás kiskorúakat érintő visszaélés esetén.

III. 1. Amint egy állítás vagy a bántalmazás gyanúja bejelentésre kerül, a kiskorúakkal foglalkozó
mentornak bizalmasan kezelt dossziét kell létrehoznia, amelyben a nyomozás során készült
valamennyi feljegyzés és beszélgetés szerepel. Az iratokat úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen
személy ne férhessen hozzá.

III. 2. A mentor tájékoztatja a tényállásról a kiskorú szüleit, valamint adott esetben a bántalmazás
szemtanújaként szereplő kiskorúak családjait.

III. 3. A mentor haladéktalanul értesíti a klub vezetőjét, és a helyettes vezetőt. Biztosítani kell, hogy
e személyek egyike se legyen elfogult. Ez a csoport (a továbbiakban GYB, Gyerekvédelmi
Bizottság) felügyeli a visszaélés gyanúja miatt hozott intézkedéseket, és biztosítja a kiskorú
érdekeinek védelmét.

III. 4. A GYB minden egyes esetben meghatározza, hogy milyen intézkedések szükségesek az
értékeléshez és tisztázáshoz (más gyermekekkel, szülőkkel folytatott beszélgetések, internet
használatának értékelése, stb.); különösen meg kell győződni arról, hogy a vád ne félreértésen,
tréfán vagy célozgatáson alapuljon.

III. 5. Ha kellően biztosak vagyunk abban, hogy az említett visszaélés megtörtént, a vádlottat
haladéktalanul el kell távolítani az ifjúsági munka területén végzett bármilyen tevékenységtől.
Ha valakit visszaéléssel vádolnak, és nem egyértelmű azonnal, hogy a visszaélés megtörtént-e, a
GYB-nek kell döntenie arról, hogy a szóban forgó mentor egyelőre tovább foglalkoztatható-e az
ifjúsági munkában, és ha igen, hogyan. Az érintettek érdekében a vádak tisztázásáig nem szabad
további foglalkoztatásra kerülni, legalábbis kirándulások vagy táborok során nem; ezeket az
intézkedéseket az érintett mentor jó hírnevének megőrzése érdekében a lehető legnagyobb
gondossággal kell meghozni.

III. 7. A vádlottnak lehetőséget kell adni arra, hogy szavaira vagy tetteire a lehető legteljesebb
mértékben magyarázatot adjon. Írásos beszámoló is elfogadható. Minden erőfeszítést megteszünk
annak érdekében, hogy ez a folyamat bizalmas maradjon, hogy az ifjúsági munkától való
távolmaradás ne legyen előítéletnek tekinthető.

III. 8. Minden erőfeszítést megteszünk a gyanúsított jó hírnevének védelme érdekében mindaddig,
amíg a vádak nem kerülnek megerősítésre. Fontos tudni, hogy előfordulnak hamis, sőt néha
rosszindulatú állítások a bántalmazásról, és hogy ezek nagy kárt okoznak az érintett személynek.
Ezért a vádlottakat a vizsgálat során megfelelő támogatásban kell részesíteni. Ha a vádak
valótlansága került megállapításra, akkor vissza kell őket illeszteni a munkába, a rosszindulatú
rágalmazókat pedig felelősségre kell vonni.

III. 9. A vizsgálat befejezését követően a GYB meghatározza a szükséges intézkedéseket. Ezt
írásban dokumentálni kell és meg kell őrizni az aktában.

III. 10. Az eredményekről tájékoztatni kell az érintett kiskorú szüleit, hogy szükség esetén
lehetőségük legyen büntetőfeljelentést tenni.

III. 11. Ha egy konkrét ügyben a büntetőhatóságok vagy a rendőrség eljárást indít, vagy előzetes
vizsgálatot folytat, a GYB együttműködik a hatóságokkal és nem tart meg semmilyen információt
magának. A vizsgálat ideje alatt semmilyen módon nem foglalkoztatható tovább az ifjúsági
munkában.

III. 12. Ha megállapítást nyer, hogy hamis vagy megalapozatlan vádak merültek fel, az ügyet le kell
zárni. A klub vezetősége megfontolja a hamis vádló eltávolítását a klubból.

III. 13. Bárkit, akit visszaélésben bűnösnek találnak, azonnal el kell távolítani minden olyan
területről, ahol fiatalokkal érintkezhet.

 


Gyermekvédelmi felelős:

de Castro Rafael

Cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30.
Tel. +36 70 662 5838
Email: rafadecas@gmail.com


Budapest, 2022. április 2.